செந்தமிழ்.org

கண்ணாடியின்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
கண்ணாடியின் உள்ளே கண்டுபார்த்துக் கொள்ளுகோனே - ஞானக்
கண்ணன்றிக் கண்ணடிகாண ஒண்ணாதெங்கள் கோனே.