செந்தமிழ்.org

கட்புலன்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
கட்புலன் காணஒண்ணாப் ......பசுவே!
கர்த்தன் அடியிணையை
உட்புலன் கொண்டேத்திப் ......பசுவே!
உன்னதம் எய்வாயே.