செந்தமிழ்.org

கட்புலனுக்கு

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
கட்புலனுக்கு எள்ளளவும் காணாது இருந்தெங்கும்
உட்புலனாய் நின்றஒன்றை உய்த்தறிநீ புல்லறிவே.