செந்தமிழ்.org

கட்டாத

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
கட்டாத நாயெல்லாம் காவலுக் கெப்போதும்
கிட்டாவென்று ஊதுகுழல் - கோனே
கிட்டாவென்று ஊதுகுழல்.