செந்தமிழ்.org

ஓசையுள்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
ஓசையுள் அடங்குமுன்னம் தாண்டவக்கோனே - மூல
ஓங்காரங் கண்டறிநீ தாண்டவக்கோனே