செந்தமிழ்.org

ஒன்றைப்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
ஒன்றைப் பிடித்தோர்க்கே ......பசுவே!
உண்மை வசப்படுமே
நின்ற நிலைதனிலே ......பசுவே!
நேர்மை அரிவாயே.