செந்தமிழ்.org

ஐயன்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
ஐயன் திருபாதம் ......பசுவே!
அன்புற்று நீபணிந்தால்
வெய்ய வினைகளெல்லாம் ......பசுவே!
விட்டோ டும் கண்டாயே.