செந்தமிழ்.org

ஏப்பம்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
ஏப்பம் விடாமலே பால்கற - வரும்
ஏமன் விலக்கவே பால்கற
தீப்பொறி ஓய்ந்திடப் பால்கற - பர
சிவத்துடன் சாரவே பால்கற.