செந்தமிழ்.org

எள்ளில்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
எள்ளில் தைலம்போல் எங்கும் நிறைபொருளை
உள்ளில் துதித்தே உணர்வடைந்து போற்றீரே.