செந்தமிழ்.org

எல்லா

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
எல்லா உலகமும் எல்லா உயிர்களும்
எல்லா பொருள்களும் எண்ணரிய
வல்லாளன் ஆதிபரம சிவனது
சொல்லால் ஆகுமே கோனாரே.