செந்தமிழ்.org

எங்கும்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
எங்கும் நிறைபொருளைப் ......பசுவே!
எண்ணிப் பணிவாயேல்
தங்கும் பரகதியில் ......பசுவே!
சந்ததம் சாருவையே.