செந்தமிழ்.org

இரும்பைஇழுக்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
இரும்பைஇழுக் குங்காந்தத்து இயற்கைபோல் பல்பொருளை
விரும்பினதால் அவைநிலையோ? விளம்புவாய் கல்மனமே!