செந்தமிழ்.org

இருட்டறைக்கு

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
இருட்டறைக்கு நல்விளக்காய் இருக்கும்உன்றன் வல்லமையை
அருள்துறையில் நிறுத்தி விளக்காகுநீ புல்லறிவே.