செந்தமிழ்.org

இந்திரியத்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
இந்திரியத் திரயங்களை இறுக்கிவிடு கோனே - என்றும்
இல்லை என்றேமரணக்குழல் எடுத்து ஊதுகோனே.