செந்தமிழ்.org

இந்திர

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
இந்திர போகங்கள் எய்தினுந் தொல்லையென்று
அந்தமாய் ஊதுகுழல் - கோனே
அந்தமாய் ஊதுகுழல்.