செந்தமிழ்.org

ஆறாதாரத்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
ஆறாதாரத் தெய் வங்களை நாடு
அவர்க்கும் மேலான ஆதியைத் தேடு
கூறான வட்ட ஆனந்தத்திற் கூடு
கோசமைந் துங்கண்டு குன்றேறி ஆடு (தாந்)