செந்தமிழ்.org

ஆத்துமத்தின்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
ஆத்துமத்தின் கூறான அவயவப்பேய் உன்னுடனே
கூத்துபுரிகின்ற கோள் அறிவாய் புல்லறிவே.