செந்தமிழ்.org

அவித்தவித்து

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
அவித்தவித்து முளையாதே தாண்டவக்கோனே - பத்தி
அற்றவர் கதியடையார் தாண்டவக்கோனே