செந்தமிழ்.org

அல்லும்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
அல்லும் பகலும்நிதம் ......பசுவே!
ஆதி பதந்தேடில்
புல்லும் மோட்சநிலை ......பசுவே!
பூரணங் காண்பாயே.