செந்தமிழ்.org

அறிவோடு

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
அறிவோடு கிளத்தல்

எல்லாப் பொருள்களையும் எண்ணப்படி படைத்த
வல்லாளன் தன்னை வகுத்தறிநீ புல்லறிவே.