செந்தமிழ்.org

அப்புடனே

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
அப்புடனே உப்புச் சேர்ந்தளவுசரி யானதுபோல்
ஒப்புறவே பிரமமுடன் ஒன்றிநில்லு மடவனமே.