செந்தமிழ்.org

அன்னையைப்போல்

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
அன்னையைப்போல் எவ்வுயிரும் அன்புடனே காத்துவரும்
முன்னவனைக் கண்டு முக்தியடை புல்லறிவே.