செந்தமிழ்.org

அன்னத்தொடு

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்
அன்னத்தொடு கிளத்தல்

சிறுதவளை தான்கலக்கிற் சித்திரத்தின் நிழல்மறையும்
மறுவாயைத் தான்கலக்கின் மதிமயங்கும் மடவனமே.