செந்தமிழ்.org

இடைக்காட்டு சித்தர் பாடல்கள்

தமிழ் எல்லா - வானியல் - முத்திக்கு - தொல்லைப் - ஆரண - காலா - சொல்லருஞ் - சூரியன் - மும்மலம் - பஞ்ச - நாராயணக் - கண்ணுள் - கண்ணிகள்
- சினமென்னும் - ஆசையெனும் - ஓசையுள் - மூலப் - சாலக் - பற்றே - சற்றே - அவித்தவித்து - செவிதனிற் - கட்டளைக் - நேரிசை - தாண்டவராயக்கோனார் - அந்தக் - மெய்வாய்கண் - பற்றிரண் - அண்ணாக்கை - மண்ணாதி - வாக்காதி - ஆறாதாரத் - நாராயணக் - எங்கும் - அல்லும் - ஒன்றைப் - எல்லாம் - தேவன் - தாயினும் - முத்திக்கு - ஐயன் - சந்திர - கட்புலன் - சுட்டியும் - தன்மனந் - சொல்லெனும் - பலரோடு - மனம்வாக்குக் - காலமூன் - பாலிற் - மூவர் - தூய - சராசரத் - மண்ணாதி - பொய்ப்பொருளை - எள்ளில் - நெஞ்சொடு - பெண்ணாசை - மேயும் - பொன்னிச்சை - பொய்யான - பேய்க்குரங்கு - இரும்பைஇழுக் - கற்பநிலை - தேகம் - பேசாது - அறிவோடு - கட்புலனுக்கு - விழித்திருக்கும் - மெய்யில்ஒரு - ஆத்துமத்தின் - இருட்டறைக்கு - நல்வழியில் - கைவிளக்குக் - வாசிக்கு - அன்னையைப்போல் - சித்தத்தொடு - அல்லல்வலை - ஐம்பொறி - மூவாசை - பாழ்வெளியை - எப்பொருளும் - குயிலொடு - உலகம் - சாதனங்கள் - எட்டிரண்டு - மயிலொடு - இல்லறமே - காற்றூனைப் - அன்னத்தொடு - காற்றின் - அக்கினியாற் - குளவிபுழு - அப்புடனே - காய்ந்த - புல்லாங்குழலூதல்
- இந்திர - மோன - நாய்போற் - ஓடித் - ஆட்டுக் - மட்டிக் - கட்டாத - பெட்டியிற் - எனதென்றும் - அற்ற - பால் - தோயாது - நாறா - உலகம் - ஏப்பம் - அண்ணாவின் - கிடை - சாற்றரிய - அகங்கார - ஒருமலத்தன் - மும்மலத்தன் - இந்திரியத் - உபாதியெனும் - முக்காய - கன்மமல - காரணக்கோ - பிரம்மாந்திரத்திற்பே - சிரமதிற் - விண்நாடி - கண்ணாடியின் - சூனியமானத்தைச் - நித்தியமானது - சத்தியும் - கூகைபோல் -