செந்தமிழ்.org

வாகாதி

அழுகணிச்சித்தர் பாடல்கள்
வாகாதி ஐவரையும் - ஆத்தாடி
மாண்டுவிழக் கண்டேண்டி
தத்துவங்க ளெல்லாம் - ஆத்தாடி
தலைகெட்டு வெந்ததடி.