செந்தமிழ்.org

மஞ்சன

அழுகணிச்சித்தர் பாடல்கள்
மஞ்சன நீராட்டி - ஆத்தாடி
மலர்பறித்துத் தூவாமல்
நெஞ்சு வெறும்பாழாய் - ஆத்தாடி
நின்றநிலை காணேண்டி.