செந்தமிழ்.org

புத்தி

அழுகணிச்சித்தர் பாடல்கள்
புத்தி கலங்கியடி - ஆத்தாடி
போந்தேன் பொரிவழியே
பதித்தறியாமல் - ஆத்தாடி
பாழியில் கவிழ்ந்தேனே.