செந்தமிழ்.org

பாடிப்

அழுகணிச்சித்தர் பாடல்கள்
பாடிப் படித்து - ஆத்தாடி
பன்மலர்கள் சாத்தாமல்
ஓடித் திரியாமல் - ஆத்தாடி
உருக்கெட்டு விட்டேண்டி.