செந்தமிழ்.org

கொள்ள

அழுகணிச்சித்தர் பாடல்கள்
கொள்ள பிறப்பறுக்க - ஆத்தாடி
கொண்டான் குருவாகி
கள்களப் புலனறுக்க - ஆத்தாடி
காரணமாய் வந்தாண்டி.