செந்தமிழ்.org

ஐங்கரனைத்

அழுகணிச்சித்தர் பாடல்கள்
ஐங்கரனைத் தொண்ட னிட்டேன் - ஆத்தாடி
அருளடைய வேணுமென்று
தாங்காமல் வந்தொருவன் - ஆத்தாடி
தற்சொரூபங் காட்டி யென்னை