செந்தமிழ்.org

ஆதாரம்

அழுகணிச்சித்தர் பாடல்கள்
ஆதாரம் ஆறினையும் - ஆத்தாடி
ஐம்பத்தோர் அக்கரமும்
சூதான கோட்டையெல்லாம் - ஆத்தாடி
சுட்டான் துரிசறவே.