செந்தமிழ்.org

அழுகணிச்சித்தர் பாடல்கள்

தமிழ் மூலப் - எண்சாண் - முத்து - சம்பா - பைம்பொற் - எட்டாப் - கொல்லன் - ஊற்றைச் - வாழைப் - பையூரி - மாமன் - அந்தரத்தை - காட்டானை - உச்சிக்குக் - மூக்கால் - காமமலர் - தங்காயம் - பற்றற்ற - கற்றாரும் - கண்ணுக்கு - சாயச் - பாதாள - கள்ளர் - பட்டணத்தை - ஆகாப் - தாயைச் - அஞ்சாத - உன்னை - காயப் - சித்திரத்தை - புல்ல - வெட்டுண்ட - ஐங்கரனைத் - கொள்ள - ஆதாரம் - வாகாதி - மஞ்சன - பாடிப் - மாணிக்கத்து - புத்தி - தோற்றம் -