செந்தமிழ்.org

வாழும்படி

அபிராமி அந்தாதி
வாழும்படி ஒன்று கண்டு கொண்டேன், மனத்தே ஒருவர்
வீழும்படி அன்று, விள்ளும்படி அன்று, வேலை நிலம்
ஏழும் பரு வரை எட்டும், எட்டாமல் இரவு பகல்
சூழும் சுடர்க்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே.

அன்னையே!அபிராமித் தாயே! நீ கடல்களுக்கும் ஏழ் உலகங்களுக்கும்,
உயர்ந்த மலைகள் எட்டினிற்கும் அரிதில் எட்டாதவள். மேலாக உள்ள
இரவையும், பகலையும் செய்யும் சந்திர சூரியர்க்கு இடையே நின்று,
சுடர்விட்டுப் பிராகாசிக்கின்றவள்!