செந்தமிழ்.org

பொருளே

அபிராமி அந்தாதி
பொருளே, பொருள் முடிக்கும் போகமே, அரும் போகம் செய்யும்
மருளே, மருளில் வரும் தெருளே, என் மனத்து வஞ்சத்து
இருள் ஏதும் இன்றி ஒளி வெளி ஆகி இருக்கும் உன்தன்
அருள் ஏது.- அறிகின்றிலேன், அம்புயாதனத்து அம்பிகையே.

குவிந்த தனங்களையுடைய அபிராமியே! நீ பொருளாக
இருக்கின்றாய் என்கிறார்கள். பிறகு அப்பொருளால் நுகரப்படும்
போகமும் நீயே என்கிறார்கள். பிறகு அப்போகத்தால் ஏற்படுகின்ற
மாயையாகவும் இருக்கின்றாய் என்றும், அம்மாயையில் தோன்றி
விளங்கும் தெளிவாகவும் விளங்குகின்றாய் என்றும் கூறுகின்றார்கள்;
இவ்வாறு பல கூறுபாடுகளாகவுள்ள நீயே என் மனத்தில் அஞ்ஞான
மாயை அகற்றி தூய ஞான ஒளியை ஏற்றியிருக்கின்றாய். பரவொளியாய்
விளங்கும் அபிராமியே! நின் திருவருளின் மகிமையை உணர
மாட்டாது மயங்குகின்றேன்.