செந்தமிழ்.org

புண்ணியம்

அபிராமி அந்தாதி
புண்ணியம் செய்தனமே-மனமே.- புதுப் பூங் குவளைக்
கண்ணியும் செய்ய கணவரும் கூடி, நம் காரணத்தால்
நண்ணி இங்கே வந்து தம் அடியார்கள் நடு இருக்கப்
பண்ணி, நம் சென்னியின் மேல் பத்ம பாதம் பதித்திடவே.

அபிராமி, புதிதாக மலர்ந்த குவளைக் கண்களையுடையவள்.
அவள் கணவரோ சிவந்த திருமேனியையுடைய சிவபெருமான்.
அவர்களிருவரும் இங்கே கூடிவந்து அடியார்களாகிய நம்மைக்
கூட்டினார்கள். அத்துடன் நம்முடைய தலைகளை அவர்களுடைய
திருப்பாதங்களின் சின்னமாகச் சேர்த்துக் கொண்டார்கள்.
அவர்களின் அருளுக்கு நாம் புண்ணியமே செய்திருக்கிறோம்.