செந்தமிழ்.org

தவளே

அபிராமி அந்தாதி
தவளே இவள், எங்கள் சங்கரனார் மனை மங்கலமாம்
அவளே, அவர்தமக்கு அன்னையும் ஆயினள், ஆகையினால்,
இவளே கடவுளர் யாவர்க்கும் மேலை இறைவியும் ஆம்,
துவளேன், இனி ஒரு தெய்வம் உண்டாக மெய்த் தொண்டு செய்தே.

எங்கள் இறைவனாகிய சங்கரனின் இல்லத் துணைவியே!
அவருக்கே அன்னையாகவும் (பராசக்தி ஈன்ற பரமசிவம்)
ஆனவளே! ஆகையால் நீயே யாவர்க்கும் மேலானவள்! ஆகவே,
உனக்கே இனி உண்மையான தொண்டு செய்வேன். ஆதலால்,
இனி நான் துன்பங்களால் துவள மாட்டேன். தாயே!