செந்தமிழ்.org

சொல்லும்

அபிராமி அந்தாதி
சொல்லும் பொருளும் என, நடம் ஆடும் துணைவருடன்
புல்லும் பரிமளப் பூங்கொடியே. நின் புதுமலர்த் தாள்
அல்லும் பகலும் தொழுமவர்க்கே அழியா அரசும்
செல்லும் தவநெறியும், சிவலோகமும் சித்திக்குமே.

தூய்மையான சொல்லோடு இணைந்த பொருள் போல ஆனந்தக்
கூத்தாடும் துணைவருடன் இணைந்து நிற்கும் மணம் வீசுகின்ற
அழகிய பூங்கொடி போன்றவளே! அன்றலர்ந்த பரிமள மலரைப்
போல உள்ள உன் திருவடிகளை இரவென்றும், பகலென்றும்
பாரமால் தொழுகின்ற அடியார் கூட்டத்திற்கே என்றும் அழியாத
அரச போகமும், நல்ல மோட்சத்திற்கான தவநெறியும், சிவபதமும்
வாய்க்கும்.