செந்தமிழ்.org

கொடியே

அபிராமி அந்தாதி
கொடியே, இளவஞ்சிக் கொம்பே, எனக்கு வம்பே பழுத்த
படியே மறையின் பரிமளமே, பனி மால் இமயப்
பிடியே, பிரமன் முதலாய தேவரைப் பெற்ற அம்மே.
அடியேன் இறந்து இங்கு இனிப் பிறவாமல் வந்து ஆண்டு கொள்ளே.

கொடியானவளே! இளமையான வஞ்சிப் பொற் கொம்பே! தகுதியற்ற
எனக்குத் தானே முன் வந்து அருளளித்த கனியே! மணம் பரப்பும்
வேத முதற் பொருளே! பனி உருகும் இமயத்தில் தோன்றிய பெண்
யானை போன்றவளே! பிரம்மன் முதலாகிய தேவர்களைப் பெற்றெடுத்த
தாயே! அடியேன் இப்பிறவியில் இறந்தபின், மீண்டும் பிறவாமல்
தடுத்தாட் கொள்ள வேண்டும்.