செந்தமிழ்.org

ஏத்தும்

அபிராமி அந்தாதி
ஏத்தும் அடியவர், ஈரேழ் உலகினையும் படைத்தும்
காத்தும் அழித்தும் திரிபவராம்,- கமழ்பூங்கடம்பு
சாத்தும் குழல் அணங்கே.- மணம் நாறும் நின் தாளிணைக்கு என்
நாத் தங்கு புன்மொழி ஏறியவாறு, நகையுடைத்தே.

பதினான்கு உலகினையும் முறையாகப் படைத்தும், காத்தும்,
அழித்தும் தொழில் புரியும் தேவாதி தேவர்கள் முறையே பிரம்மா,
விஷ்ணு, சிவன் என்னும் மும்மூர்த்திகளாவார்கள். இம் மும்மூர்த்திகளும்
போற்றி வணங்கக்கூடிய அன்னை, அபிராமியேயாகும். இத்துணை
பெருமையும், மணம் வீசுகின்ற கடம்ப மாலையையும் அணிந்தவளாகிய
ஆரணங்கே! மணம் வீசுகின்ற நின் இணையடிகளில், எளியேனாகிய
என்னுடைய நாவினின்று தோன்றிய வார்த்தைகளைச் (அபிராமி அந்தாதி)
சாத்துகின்றேன். அவ்வாறு நின் திருவடியில் என் பாடல்
ஏற்றம் பெற்றிருப்பது, எனக்கே நகைப்பை விளைவிக்கின்றது.