செந்தமிழ்.org

இடங்கொண்டு

அபிராமி அந்தாதி
இடங்கொண்டு விம்மி, இணைகொண்டு இறுகி, இளகி, முத்து
வடங்கொண்ட கொங்கை-மலைகொண்டு இறைவர் வலிய நெஞ்சை
நடங்கொண்ட கொள்கை நலம் கொண்ட நாயகி, நல் அரவின்
வடம் கொண்ட அல்குல் பணிமொழி--வேதப் பரிபுரையே.

அம்மையே! ஒளிவீசும் முத்துமாலை உன்னுடைய தனங்களில்
புரள்கின்றது. உம்முடைய தனங்களோ ஒன்றுக்கொன்று இடமின்றி
பருத்து மதர்த்திருக்கின்றது. இந்தக் கொங்கையாகிய மலை
சிவபெருமானின் வலிமை பொருந்திய மனத்தை ஆட்டுவிக்கின்றது.
அபிராமி சுந்தரியே! நல்ல பாம்பின் படம் போன்ற அல்குலை
உடையவளே! குளிர்ச்சியான மொழிகளையுடையவளே! வேதச்
சிலம்புகளைத் திருவடிகளில் அணிந்து கொண்டவளே! தாயே!