செந்தமிழ்.org

அபிராமி அந்தாதி

தமிழ் தார் - உதிக்கின்ற - துணையும் - அறிந்தேன் - மனிதரும் - பொருந்திய - சென்னியது - ததியுறு - சுந்தரி - கருத்தன - நின்றும் - ஆனந்தமாய் - கண்ணியது - பூத்தவளே - வந்திப்பவர் - தண்ணளிக்கு - கிளியே - அதிசயம் - வவ்விய - வெளிநின்ற - உறைகின்ற - மங்கலை - கொடியே - கொள்ளேன் - மணியே - பின்னே - ஏத்தும் - உடைத்தனை - சொல்லும் - சித்தியும் - அன்றே - உமையும் - ஆசைக் - வந்தே - திங்கட் - பொருளே - கைக்கே - பவளக் - ஆளுகைக்கு - வாள்-நுதல் - புண்ணியம் - இடங்கொண்டு - பரிபுரச் - தவளே - தொண்டு - வெறுக்கும் - வாழும்படி - சுடரும் - குரம்பை - நாயகி - அரணம் - வையம் - சின்னஞ் - இல்லாமை - மின் - ஒன்றாய் - அருணாம்புயத்தும் - தஞ்சம் - பாலினும் - நாயேனையும் - தங்கச் - தேறும்படி - வீணே - ககனமும் - வல்லபம் - தோத்திரம் - பாரும் - தனம் - கண்களிக்கும்படி - அழகுக்கு - எங்குறை - தாமம் - நயனங்கள் - தங்குவர் - குறித்தேன் - பயிரவி - செப்பும் - விழிக்கே - கூட்டியவா - அணங்கே - அளி - விரவும் - உடையாளை - பார்க்கும் - மால் - மொழிக்கும் - பரம் - சிறக்கும் - வருந்தாவகை - மெல்லிய - பதத்தே - நகையே - விரும்பித் - நன்றே - கோமளவல்லியை - ஆதித்தன் - தைவந்து - குயிலாய் - குழையைத் -