செந்தமிழ்.org

வாக்காதி

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
வாக்காதி ஐந்தடியோ .....அகப்பேய்
வந்த வகைகேளாய்
ஒக்கம் அதானதடி .....அகப்பேய்
உண்மையது அல்லவடி.