செந்தமிழ்.org

வசனாதி

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
வசனாதி ஐந்தடியோ .....அகப்பேய்
வண்மையாய் வந்ததடி
தெசநாடி பத்தேடி .....அகப்பேய்
திடன் இது கண்டாயே.