செந்தமிழ்.org

யோகம்

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
யோகம் ஆகாதே .....அகப்பேய்
உள்ளது கண்டக்கால்
தேக ஞானமடி .....அகப்பேய்
தேடாது சொன்னேனே.