செந்தமிழ்.org

பிறவி

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
பிறவி தீரவென்றால் .....அகப்பேய்!
பேதகம் பண்ணாதே
துறவி யானவர்கள் .....அகப்பேய்!
சும்மா இருப்பார்கள்.