செந்தமிழ்.org

பராபர

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
பராபர மானதடி .....அகப்பேய்
பரவையாய் வந்தடி
தராதலம் ஏழ்புவியும் .....அகப்பேய்
தானே படைத்ததடி.