செந்தமிழ்.org

பஞ்ச

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
பஞ்ச முகமேது .....அகப்பேய்
பஞ்சு படுத்தாலே
குஞ்சித பாதமடி .....அகப்பேய்
குருபா தங்கண்டாயே.