செந்தமிழ்.org

நாத

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
நாத வேதமடி .....அகப்பேய்
நன்னடம் கண்டாயோ
பாதஞ் சத்தியடி .....அகப்பேய்
பரவிந்து நாதமடி.