செந்தமிழ்.org

தோன்றும்

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
தோன்றும் வினைகளெல்லாம் .....அகப்பேய்!
சூனியங் கண்டாயே
தோன்றாமல் தோன்றிவிடும் .....அகப்பேய்!
சுத்த வெளிதனிலே.