செந்தமிழ்.org

தேயு

அகப்பேய்ச்சித்தர் பாடல்கள்
தேயு செம்மையடி .....அகப்பேய்
திடனது கண்டாயே
வாயு நீலமடி .....அகப்பேய்
வான்பொருள் சொல்வேனே.